Home

Over deze site

Wie zijn wij

Waarom Jezus?  

De Bijbel

De eindtijd in vogelvlucht

Links

Contact

 

Artikelen uit Het Zoeklicht

Leven uit verwachting

De dagen van Noach

Sions Koning komt...

De bedelingenleer

Veracht de profetieën niet!

Openbaring van Jezus Christus

Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)

De antichrist en het herstelde Romeinse rijk

Het systeem Babel: een geheimenis

De stad Babel in de eindtijd

Is de antichrist een moslim?

Daniël en zijn vienden in Babel

Wees moedig en trouw

Opname van de Gemeente: Bijbelse ‘escape’?

 

De eindtijd in het kort

Israël en de eindtijd

Tekenen van de eindtijd

De Opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!

 

Hete hangijzers

De godheid van Jezus

Waarom Israël belangrijk is

De wet, de feesten van de Heer en de Sabbat

Regeert God nu de wereld?

 

Evangelisatie  

Dopen moet dat nu echt?

Wat is jouw keuze?

Waarom het de moeite waard is christen te zijn

 

Studieboeken

De Openbaring van Jezus Christus - Zie, Ik maak alle dingen nieuw!

Daniël - Gods weg met Israël en de volken

De Koning komt! - Hoe zal het aflopen?

 

 

De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien..."

Auteur Jeep van der Schoot

 

Welkom...

 

Op deze website vind je allerlei informatie en Bijbelstudies over het profetische Woord van God. Kort en bondig heb ik geprobeerd om Gods plan met de Gemeente, Israël en de volken duidelijk weer te geven. Verder staan er op deze site allerlei andere studies over de Bijbel en het christelijk geloof.

Copyright ©, 2017 dekoningkomt.nl

 

Opname van de Gemeente:

Bijbelse 'escape'?

 

De Opname van de Gemeente komt steeds meer ter discussie te staan. Velen geloven er niet (meer) in. Het is bedroevend dat deze zalige hoop en verwachting door sommigen wordt afgedaan met ‘wishful thinking’.

 

Anderen noemen de Opname vóór de Verdrukking een ontsnappingstheorie, die slechts bedacht is door mensen. Als liefhebber van het profetische Woord van God raakt het mij diep van binnen dat de ‘zogenaamde’ opname-theorie ook nog eens ‘antisemitisch’ zou zijn.

 

Verder lezen...

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Website bijgewerkt, augustus 2018

Waarom Israël belangrijk is

 

Direct na de zondeval wordt in de Bijbel een belangrijk profetische vooruitblik gegeven waarom Israël belangrijk is voor God en voor de wereld. In Genesis 3:15 lezen we over vijandschap tussen de slang en de vrouw, en over vijandschap tussen het nageslacht van de slang en het Nageslacht van de vrouw.

 

Er is altijd al strijd geweest om Israël en Jeruzalem.

 

Verder lezen...

 

 

De godheid van Jezus

 

De godheid van Jezus wordt door velen om allerlei redenen ontkent. Meestal denkt men dat Zijn bestaan slechts begon nadat Hij bij (de maagd) Maria werd verwekt. Zij zien Hem daarom als een schepsel, in plaats van als de Schepper. De Bijbel leert echter geheel anders, namelijk dat Hij Waarlijk God en Waarlijk Mens is (Johannes 1:1, 14).

 

Zijn godheid heeft altijd ter discussie gestaan. Het begon al met Zijn optreden in Israël. De Joden wilden Hem toen stenigen om godslastering, want zij zeiden: “omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt” (Johannes 10:33).

 

Verder lezen...

 

 

Wees moedig en trouw

 

Bijzonder is dat de jonge mannen ongeschonden uit de vuuroven kwamen. Zelfs hun kleding rook niet naar brandlucht. Maar al had God dit niet voor hen gedaan, dan waren zij uit liefde voor Hem gestorven. Ook nu zijn er veel christenen in de wereld die moeten lijden om hun geloof in Christus. Zij lijden en sterven liever voor Hem, dan dat zij hun Gekruisigde en Opgestane Heer zouden verloochenen.

 

Veel christenen in het westen willen niet voor Christus lijden. Als het even kan blijven zij stil.

 

Verder lezen...

 

 

Mogelijk kunnen wij in de drie vrienden van Daniël een profetische heenwijzing zien naar de 144.000 verzegelden Israëlieten in de eindtijd.

Laat het Woord uitlegggen Wie Hij is, dan zal niemand meer aan Zijn godheid hoeven twijfelen.

Als wij het profetisch Woord bestuderen en nadenken over de toekomst van Israël, dan is het essentieel dat we Christocentrisch lezen.

Hij kan alle godsdiensten onder zijn vleugels samenbrengen. Een geniale leider zoals de wereld nog nooit heeft gekend.

De wegneming van de Gemeente is een plotselinge en een geheime gebeurtenis, die onaangekondigd zal plaatsvinden.

Is de antichrist een moslim?

 

De god van de islam heeft geen zoon. Dit staat verwoord in de koepel van het islamtische heiligdom, de ‘Dome of the Rock’, op het Joodse tempelplein. Met dit getuigenis verloochenen zij de Zoon van God. De Bijbel zegt dat dit het werk van de geest van de antichrist is: ‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Johannes 2:22).

 

Verder lezen...

 

 

De Openbaring van Jezus Christus

Zie, ik maak alle dingen nieuw!

 

Op 1 oktober 2016 werd mijn verklaring van het laatste Bijbelboek gepresenteerd op de Zoeklicht-dag, in de Basliek in Veenendaal. Een begrijpelijke studie met prachtige en verhelderende illustraties van Jos Vanspauwen.

 

'Het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen.'

Frits Boekhoff- directeur stichting Het zoeklicht.

 

'Iedereen, die naar ordening op zoek is, heeft met dit boek alles in huis om het laatste Bijbelboek met meer inzichten te verkennen en zich eigen te maken. Warm aanbevolen.'

JV, van maandblad Reveil.

 

De Openbaring van Jezus Christus is verkrijgbaar bij Het Zoeklicht of de christelijke boekhandel.

 

Verder lezen...

 

'En Hij, Die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig' (Op. 21:5).